T. 10, S. 8 (2007)

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Mục lục

Articles

Ảnh hưởng của trình độ nguồn nhân lực đối với hiệu quả của các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam (Ghi chú: Chọn Ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Thi Hao Cao, Fredric William Swierczek 5-14
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bán lẻ - nghiên cứu ở các siêu thị TP.HCM (Ghi chú: Chọn Ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Le Nguyen Hau, Nguyen Dang Duy Nhat 15-23
Servqual hay servpere - Một nghiên cứu so sánh trong ngành siêu thị bán lẻ Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Phong, Phạm Ngọc Thúy 24-32
Quản lý định hướng theo thị trường-Một nghiên cứu trong ngành cơ khí thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Thị Thanh Nhàn, Bùi Huy Hải Bích 33-41
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại di động Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Thành, Phạm Ngọc Thúy 42-50
Về bản chất và quan hệ giữa các phạm trù thông tin trong hệ thống thông tin Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Tuân, Võ Văn Huy 51-59
Ảnh hưởng của văn hóa quan liêu đến quá trình chuyển giao tri thức marketing trong các công ty liên doanh Việt Nam (Ghi chú: Chọn Ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Trương Quang Đô 60-66
Nâng cao hiệu quả quản lý ở các doanh nghiệp ngành du lịch khách sạn theo định hướng thị trường Tóm tắt PDF
Lại Văn Tài, Hứa Kiều Phương Mai 67-76
Chính sách tiền tệ và thị trường tín dụng không hoàn hảo (Ghi chú: Chọn Ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Lương Tuấn Anh 77-84
Các nhân tố hỗ trợ về nhân sự và hiệu quả của dự án đổi mới (Ghi chú: Chọn Ngôn ngữ "English" để xem toàn văn) Tóm tắt
Trương Thị Lan Anh 85-93
Tìm kiếm và gợi ý vài công cụ đánh giá sự sẵn sàng thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hùng 94-102
Phân tích sự khác biệt của một số phương pháp luận áp dụng trong đánh giá trình độ công nghệ tại Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Thùy Trang 103-111


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP